Ассоциация "Украина - Ближний Восток" | АУБВ
Переклад | Перевод | Translation | ترجمة
+380 (67) 506-22-27

Ассоциация "Украина - Ближний Восток"

Основною метою діяльності Асоціації є
сприяння та розвиток експортно–імпортних та культурних відношень між Україною та країнами Близького
Сходу, розвиток та підтримка вітчизняного виробника, в тому разі за
межами Україні, розвиток та захист громадських, економічних та
культурних прав та інших спільних інтересів членів Асоціації.

Для досягнення своєї мети Асоціація в установленому законом порядку
проводить наступну діяльність:

- розвиток, підтримка та сприяння економічних, культурних відношень
між підприємствами України та підприємцями країн Близького Сходу;
- встановлення тісних зв'язків з банківськими установами Сходу,
фінансовими установами та організаціями Сходу, та іншими ключовими
Міністерствами країн Близького Сходу з метою покращення економічних та
культурних відношень, здійснення та розробка логістики руху товарів на
Схід, логістика фінансів в процесі взаємної торгівлі;
- залучення вітчизняних та міжнародних фінансових установ з метою
ефективного використання різноманітних міжнародник фінансових
інструментів для покращення руху товарів експорту та імпорту;
- розвиток, підтримка та сприяння відновленню страхової діяльності в
процеси експортування та імпортування товарів виробниками з метою
зниження ризиків та покращення товарообігу;
- залучення прямих інвестицій в Україну в агросектор та іншу
промисловість. Реалізація українських інвестиційних проектів у країнах
Близького Сходу та сприяння до залучення зарубіжних інвесторів в різні
сектори економіки України;
- організація постійно діючих виставок українських виробників у
країнах Близького Сходу, організація ділових візитів між країнами на
рівні Глав Провінцій та Губернаторів Областей. Організація Круглих
столів в регіонах України на Тему: «Особливості ведення бізнесу в
країнах Близького Сходу" та на інші тематики для підвищення рівня
міжнародних знань торгівлі.
- організація ділових зустрічей у форматі В2В, за попередньо
узгодженою програмою з представниками міністерств і великих
закордонних фірм та тощо;
- представлення та захист інтересів членів Спілки в органах
центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних
установах та організаціях;
- сприяння у врегулюванні суперечок між учасниками ринку;
- взаємодія з іноземними та міжнародними організаціями в сфері
торгівлі на різному рівні;
- сприяння державним органам: у підготовці нормативно-правової бази,
пов’язаної з підтримкою та поширенням експортне – імпортними
відношеннями з країнами Близького Сходу;
- залучення молодих фахівців та студентів до співпраці зі Спілкою з
метою поширення та покращення економічних та культурних зв’язки с
країнами Близького Сходу;
- сприяння підвищенню рівня знань, середі в середовищі вітчизняного
виробника, щодо особливостей ведення бізнесу в країнах Близького
Сходу, шляхом участі у поширенні інформації в друкованому,
електронному, аудіовізуальному та іншому вигляді, проведенні
семінарів, конференцій та інших заходів інформаційного характеру;
- сприяння розробці рекомендацій щодо логістики руху товарів та
грошових транзакції на час дії санкції в де яких країнах Близького
Сходу, норм професійної та бізнес етики учасників ринку в країнах
Близького Сходу;
- сприяння розробці та здійсненню проектів спрямованих на поліпшення
інвестиційних умов на ринку та підвищенню рівня їхньої безпеки;
- приймання участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у
засобах масової інформації, агітаційної та просвітницької діяльності;
- сприяння проведенню теоретичних та науково-практичних конференцій,
диспутів, тренінгів, тематичних зібрань, круглих столів, семінарів;
- подання допомогу у розвитку видавничої справи, засобів масової
інформації, інформаційної інфраструктури;
- засновування або вступ в міжнародні громадські (неурядові)
організації, утворює утворення міжнародні міжнародних спілки спілок,
об'єднань громадян, підтримує підтримання прямі прямих міжнародні
міжнародних контакти контактів і зв'язкизв'язків, укладає укладання
відповідні відповідних угоди, а також бере участь у здійсненні
заходів, що не суперечать діючому законодавству та міжнародним
зобов'язанням України, а також цьому Статуту;
- співпраця з державними та іншими організаціями, громадськими
об`єднаннями та окремими громадянами, із якими укладає відповідні
угоди для виконання статутних завдань організації;
- сприяння створенню інформаційного продукту у вигляді веб - сторінок,
електронних бюлетенів, баз даних;
- заснування засобів масової інформації (газети, журнали, телестудії,
радіопрограми);
- звернення у порядку, визначеному законом, до органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
- одержання у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації;
- участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів
нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і стосуються сфери діяльності громадської спілки та
важливих питань державного і суспільного життя;
- вільне поширення інформації про свою діяльність, пропагує свою мету (цілі).
Спілці забороняються дії, що суперечать Конституції України, Закону
України «Про громадські об’єднання», інших законів та підзаконних
актів, та цього Статуту, які можуть бути використані в злочинних цілях
проти суспільства.

Для виконання основних завдань у порядку, встановленому чинним
законодавством, Асоціація має право:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та
немайнові права, бути позивачем у суді, господарському та третейському
судах;
- залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому
числі іноземні, до фінансової, матеріальної і моральної підтримки
діяльності Спілки, проводити збір добровільних внесків, пожертвувань
тощо;
- сприяти об`єднанню зусиль державних, громадських, приватних
організацій та установ з іноземними організаціями та установами
відповідного рівня з метою розробки та впровадження національних та
міжнародних програм і проектів направлених на досягнення миру та
єдності в Україні;
- сприяти розробці та впровадженню програм та проектів, що
відповідають меті та завданням Спілки;
- одержувати, у передбаченому законом порядку, від органів державної
влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування допомогу та
інформацію, необхідну для реалізації своєї статутної мети та основних
завдань;
- підтримувати прямі міжнародні контакти та зв`язки, укладати з
іноземними партнерами угоди, що не суперечать чинному законодавству та
міжнародним угодам України;
- розповсюджувати інформацію, пропагувати мету та основні завдання
Спілки, сприяти у здійсненні просвітницької та науково-методичної
діяльності, запозиченні досвіду інших країн;
- мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку,
визначеному законодавством України;
- об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об`єднання, що створюються
на добровільній основі і сприяють виконанню статутної мети й основних
завдань Спілки;
- популяризувати свою назву, символіку.


Ассоциация «Украина-Ближний Восток»
Наши контакты:
Украина, 02132, Киев, а/я № 59
+380 (67) 506-22-27
E-mail: info@ukrmde.com
Powered by IJI IT GROUP 2015